FREE

0

Đăng nhập
Phiên
Số lượng phiên tối đaKhông giới hạn
Số người tham gia phiên tối đa30
Số bình chọn có thể khởi chạy tối đaChỉ 1 mỗi phiên
Gửi bình luận
Gửi biểu cảm
Phiên chỉ dành cho người dùng đã được xác minh
Phiên yêu cầu mật khẩu xác thực
Chỉ cho phép người dùng đã được xác minh gửi bình luận
Phê duyệt bình luận
Điều chỉnh thời gian hiển thị bình luận
Bình chọn
Số bình chọn tối đaKhông giới hạn
Hiển thị phản hồi bình chọn theo thời gian thực
Xem kết quả bình chọn
Chia sẻ kết quả bình chọn
Số lựa chọn tối đa10
Chỉ duy nhất một lựa chọn làm câu trả lời
Cho phép cùng lúc nhiều lựa chọn làm câu trả lời
Bình luận
Điều chỉnh cài đặt bình luận cho phiên
Tùy chỉnh cài đặt bình luận mặc định
Bảng phân tích
Xem điểm đánh giá và phản hồi về phiên đã kết thúc
Xem thống kê về số người tham gia, lượt gửi bình luận và lượt gửi biểu cảm
Trực quan hóa dữ liệu
Xem chi tiết các bình luận và người tham gia phiên
Xuất báo cáo (.csv)

PRO

690,000 / tháng

Liên hệ
Phiên
Số lượng phiên tối đaKhông giới hạn
Số người tham gia phiên tối đa75
Số bình chọn có thể khởi chạy tối đaKhông giới hạn
Gửi bình luận
Gửi biểu cảm
Phiên chỉ dành cho người dùng đã được xác minh
Phiên yêu cầu mật khẩu xác thực
Chỉ cho phép người dùng đã được xác minh gửi bình luận
Phê duyệt bình luận
Điều chỉnh thời gian hiển thị bình luận
Bình chọn
Số bình chọn tối đaKhông giới hạn
Hiển thị phản hồi bình chọn theo thời gian thực
Xem kết quả bình chọn
Chia sẻ kết quả bình chọn
Số lựa chọn tối đa10
Chỉ duy nhất một lựa chọn làm câu trả lời
Cho phép cùng lúc nhiều lựa chọn làm câu trả lời
Bình luận
Điều chỉnh cài đặt bình luận cho phiên
Tùy chỉnh cài đặt bình luận mặc định
Bảng phân tích
Xem điểm đánh giá và phản hồi về phiên đã kết thúc
Xem thống kê về số người tham gia, lượt gửi bình luận và lượt gửi biểu cảm
Trực quan hóa dữ liệu
Xem chi tiết các bình luận và người tham gia phiên
Xuất báo cáo (.csv)

FREE

0

Đăng nhập
Phiên
Số lượng phiên tối đaKhông giới hạn
Số người tham gia phiên tối đa30
Số bình chọn có thể khởi chạy tối đaChỉ 1 mỗi phiên
Gửi bình luận
Gửi biểu cảm
Phiên chỉ dành cho người dùng đã được xác minh
Phiên yêu cầu mật khẩu xác thực
Chỉ cho phép người dùng đã được xác minh gửi bình luận
Phê duyệt bình luận
Điều chỉnh thời gian hiển thị bình luận
Bình chọn
Số bình chọn tối đaKhông giới hạn
Hiển thị phản hồi bình chọn theo thời gian thực
Xem kết quả bình chọn
Chia sẻ kết quả bình chọn
Số lựa chọn tối đa10
Chỉ duy nhất một lựa chọn làm câu trả lời
Cho phép cùng lúc nhiều lựa chọn làm câu trả lời
Bình luận
Điều chỉnh cài đặt bình luận cho phiên
Tùy chỉnh cài đặt bình luận mặc định
Bảng phân tích
Xem điểm đánh giá và phản hồi về phiên đã kết thúc
Xem thống kê về số người tham gia, lượt gửi bình luận và lượt gửi biểu cảm
Trực quan hóa dữ liệu
Xem chi tiết các bình luận và người tham gia phiên
Xuất báo cáo (.csv)

ONE TIME

1,150,000 / Phiên

Phiên nâng cấp có giá phụ thuộc theo số người tham gia phiên tối đa. Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Liên hệ
Phiên
Số lượng phiên tối đaMột phiên
Số người tham gia phiên tối đaTheo yêu cầu
Số bình chọn có thể khởi chạy tối đaKhông giới hạn
Gửi bình luận
Gửi biểu cảm
Phiên chỉ dành cho người dùng đã được xác minh
Phiên yêu cầu mật khẩu xác thực
Chỉ cho phép người dùng đã được xác minh gửi bình luận
Phê duyệt bình luận
Điều chỉnh thời gian hiển thị bình luận
Bình chọn
Số bình chọn tối đaKhông giới hạn
Hiển thị phản hồi bình chọn theo thời gian thực
Xem kết quả bình chọn
Chia sẻ kết quả bình chọn
Số lựa chọn tối đa10
Chỉ duy nhất một lựa chọn làm câu trả lời
Cho phép cùng lúc nhiều lựa chọn làm câu trả lời
Bình luận
Điều chỉnh cài đặt bình luận cho phiên
Tùy chỉnh cài đặt bình luận mặc định
Bảng phân tích
Xem điểm đánh giá và phản hồi về phiên đã kết thúc
Xem thống kê về số người tham gia, lượt gửi bình luận và lượt gửi biểu cảm
Trực quan hóa dữ liệu
Xem chi tiết các bình luận và người tham gia phiên
Xuất báo cáo (.csv)